સેવા આધાર

એક ટીમ સતત એક ઉદ્યોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, વન-સ્ટોપ સોલ્યુશન પ્રદાન કરે છે, 15 વર્ષ + Fae અનુભવ ટેકનિકલ સપોર્ટ

પૂર્વ વેચાણ

પૂર્વ-વેચાણ સેવાઓ

ઉત્પાદન પસંદગી, નમૂના વિનંતી, પરીક્ષણ સમસ્યા વિશ્લેષણ.

ઇન-સેલ

ઇન-સેલ સર્વિસ

નાના બેચ ટ્રાયલ ઉત્પાદન આધાર, સ્ટોકિંગ સહાય, વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો આધાર.

વેચાણ પછી

વેચાણ પછી ની સેવા

ટેકનિકલ સપોર્ટ, બિઝનેસ સપોર્ટ, પ્રોડક્ટ અપડેટ્સ અને અપગ્રેડ.

પૂર્વ વેચાણ

પૂર્વ-વેચાણ સેવાઓ

ઉત્પાદન પસંદગી, નમૂના વિનંતી, પરીક્ષણ સમસ્યા વિશ્લેષણ.

ઇન-સેલ

ઇન-સેલ સર્વિસ

નાના બેચ ટ્રાયલ ઉત્પાદન આધાર, સ્ટોકિંગ સહાય, વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો આધાર.

વેચાણ પછી

વેચાણ પછી ની સેવા

ટેકનિકલ સપોર્ટ, બિઝનેસ સપોર્ટ, પ્રોડક્ટ અપડેટ્સ અને અપગ્રેડ.